Kolejne środki unijne do wzięcia

ARTYKUŁY » Artykuły »  Kolejne środki unijne do wzięcia

Kolejne środki unijne do wzięcia

Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Pośrednicząca, prowadzi kolejny nabór wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Potrwa on do 30 października. O środki unijne tym razem mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej.

Działanie jest skierowane głównie do podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym. Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na realizację usług rozwojowych dotyczących m.in. kompetencji cyfrowych i ekologicznych. Trafi ono również do osób dorosłych, które chcą, z własnej inicjatywy, podnieść swoje umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje. Wsparcie w trwającym naborze jest realizowane w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Wnioski mogą składać m.in.: przedsiębiorstwa, instytucje wspierające biznes, partnerzy społeczni, partnerstwa, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz instytucje nauki i edukacji.

Podstawowym założeniem naboru jest wspieranie „uczenia się przez całe życie”, ze szczególnym naciskiem na elastyczne możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności w oparciu o bieżące potrzeby rynku pracy, a także ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Do zwycięskich projektodawców, na ich realizację, trafi łącznie 65 000 000 złotych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (łącznie ze środków EFS+ oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%, a minimalny wkład własny to 5%. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/

Osoby chcące uzyskać więcej informacji o działaniu lub zadać pytania w tym zakresie mogą całkowicie nieodpłatnie skorzystać z punktu kontaktowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 czynnego od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Możliwe są także konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową: sowa@wup.wrotapodlasia.pl), a także telefoniczne (pod nr. tel.: 85 749 7228 lub 85 749 7264).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia 2024r.