Program „Praca dla więźniów”

ARCHIWUM »  Archiwum » Program „Praca dla więźniów”

 W czasie odbywania kary wobec skazanych prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania. Szanując ich prawa, wymaga się od nich wypełniania obowiązków, a w tym uwzględnia się przede wszystkim pracę, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji.

 

Areszt Śledczy w Hajnówce od 2016 roku zaangażowany jest w promocję programu „Praca dla więźniów”. Przedsiębiorcy z lokalnego rynku pracy w czasie spotkań ogólnych lub indywidualnych z przedstawicielami Służby Więziennej zapoznają się z aktami prawnymi regulującymi zatrudnianie osób pozbawionych wolności, ulgami dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów, możliwościami pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na zagospodarowanie istniejących pomieszczeń lub na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce. Działania o tym charakterze przybliżają służbę do lokalnego rynku pracy, a także przyczynią się do zdobycia wiedzy na temat oczekiwań potencjalnych pracodawców w odniesieniu do tej szczególnej grupy pracowników.

 

Biorąc pod uwagę cele odbywania kary, a zwłaszcza wzbudzenie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, takich jak poczucie odpowiedzialności i potrzebę przestrzegania porządku prawnego, to właśnie praca jako jedna z form oddziaływania spełnia swoją rolę. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Hajnówce zatrudnieni są na terenie jednostki, jak i poza nią u kontrahentów zewnętrznych. Obecnie dwie grupy osadzonych wykonują nieodpłatną pracę na terenie Narodowego Parku Białowieskiego oraz obszarze przynależącym do Urzędu Miasta w Hajnówce. W obu przypadkach praca ma charakter gospodarczo - porządkowy. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne zatrudnienia skazanych przez pracodawców zewnętrznych z województwa podlaskiego.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod poniżej podanym linkiem

 

http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-areszt-Sledczy-w-hajnowce w zakładce ogłoszenia.

 

tekst: st.szer. Marta Domin

 zdjęcie nr 1 por. Rafał Kruszewski,

 zdjęcie nr 2 i nr 3 st.szer. Marta Domin