Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

ARTYKUŁY » Artykuły » Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.
Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.
Wsparcie ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie udzielane gminom na następujących etapach planowania i realizacji programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe:
a. diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych;
b. delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
c. wyznaczanie priorytetów i planowanych działań;
d. tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
e. wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
f. wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
g. wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
h. włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej;
i. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.
Samorządy gminne zainteresowane udziałem w programie „Wzorcowa rewitalizacja” prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie na adres e-mail odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji do dnia 26.02.2021.
Koordynatorzy Centrów Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

  • Bogna Oszczanowska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego, boszczanowska@nid.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu
Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław

  • Grzegorz Młynarczyk- Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,

gmlynarczyk@nid.pl
Oddział Terenowy w Krakowie
31-014 Kraków
Św. Tomasza 8/7

  • Agnieszka Lorenc-Karczewska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego,

akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź
Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

  • Adam Sapeta – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa podkarpackiego i lubelskiego,

asapeta@nid.pl
Oddział Terenowy w Rzeszowie
35-045 Rzeszów
Hetmańska 15

  • Anna Dyszkant – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,

adyszkant@nid.pl
Oddział Terenowy w Poznaniu
61-725 Poznań
Mielżyńskiego 27/29

  • Ewa Krasińska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,

ekrasinska@nid.pl
Oddział Terenowy w Olsztynie
11-Listopada 4
10-104 Olsztyn

  • Dorota Hryszkiewicz-Kahlau – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,

dhryszkiewicz@nid.pl
Oddział Terenowy w Gdańsku
80-822 Gdańsk
Św. Trójcy 5

  • Iwona Wildner-Nurek – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa mazowieckiego,

iwildner@nid.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa
Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
Więcej szczegółów na: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/
***
Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.