Tu zawsze była Polska

ARTYKUŁY » Artykuły » Tu zawsze była Polska

 Obchody Jubileuszu 100. lecia istnienia Szkoły i odzyskania Niepodległości przez Polskę w Bielsku Podlaskim

 

Tu zawsze była Polska”

 

Obchody 100. lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim zbiegły się z Dniem Edukacji Narodowej, 100. leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 25. leciem samorządności terytorialnej. Gospodarzem uroczystości była Dyrekcja I Liceum oraz Starostwo Powiatowe, organ prowadzący Szkołę. W spotkaniu uczestniczyła rodzina ks. Bronisława Zaleskiego, pierwszego dyrektora szkoły - bratanek Janusz Zaleski wraz małżonką oraz krewny Władysław Żero.

 

Modlitewny akcent Jubileuszu

 

Jubileuszowe spotkanie w auli szkolnej poprzedziło nabożeństwo dziękczynne sprawowane przez ks. Teodora Weremiejuka w cerkwi pw. Michała Archanioła oraz msza św. koncelebrowana sprawowana w bielskiej Bazylice Narodzenia NMP i św. Mikołaja przez Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna.

 

Wśród koncelebransów byli. ks. Kazimierz Siekierko, dziekan i proboszcz Bazyliki, ks. prefekt Paweł Solka, ks. .Dariusz Kujawa, proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaski oraz ks. senior Ludwik Olszewski i ks. Andrzej Chibowski, absolwent liceum.

 

Ekscelencję, zebranych w świątyni powitał ks. dziekan Siekierko podkreślając rangę uroczystości i wskazując na wielkiego dziekana i proboszcza tej świątyni, dziś bł. ks. Antoniego Besztę Borowskiego.

 

W homilii Biskup podkreślił, że temat patriotyzmu należy rozpatrywać w trzech aspektach: pod względem cywilizacyjnym, kulturowym i religijnym w kontekście wychowania człowieka w różnym okresie jego życia. Ujęcie patriotyzmu pod względem cywilizacyjnym oznacza m.in. spojrzenie na poziom rozwoju danego społeczeństwa, w tym opanowanie i wykorzystanie przyrody i potencjału ludzkiego przez człowieka. To realizacja wartości materialno-biologicznych dostosowanych do naszych potrzeb, opartych na ładzie społecznym, ochrona własnego terytorium.

 

- Ujęcie patriotyzmu pod względem kulturowym odnosi się do rozwoju osobistych ludzkich sprawności, zdolności oraz talentów. Aktywność człowieka dokonuje się w kategoriach jego rozwoju, który ma swoje niewidzialne granice określające przede wszystkim nie tyle stan jego posiadania, ile stan jego bycia. (…) Wreszcie ujęcie patriotyzmu pod względem religijnym charakteryzuje się aktywnością człowieka wierzącego, polega na żywęj więzi między Bogiem i człowiekiem. W religii człowiek styka się ze świętością, wartością, która pokonuje nawet śmierć, która staje się przejściem do wieczności – mówił Biskup.

 

Ordynariusz przestrzegł przed niepokojącymi antagonizmami społecznymi, które niszczą nasze społeczeństwo wskazując na dom, rodzinę, sąsiedztwo, miasto, ojczyznę. „Ojczyznę bowiem kocha się nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że jest własna”.

 

Posługę liturgiczną pełnili uczniowie liceum.

 

Po udzieleniu pasterskiego błogosławieństwa dyrektor Marzena Pogorzelska Ciołek wraz przedstawicielem Rady Pedagogicznej i młodzieżą podziękowała Ks. Biskupowi za sprawowaną Eucharystię, homilię. Jako wyraz wdzięczności okazywanej prze Ekscelencję przy różnych okazjach przekazała bukiet kwiatów. Zaprosiła na drugą część uroczystości w szkole.

 

Uroczysty przemarsz ulicami miasta do szkoły

 

Powrót do szkoły, to uroczysty przemarsz ulicami miasta pod przewodnictwem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół nr 1. im. Marszałka J. K. Piłsudskiego i pocztu sztandarowego szkoły. Po drodze miało symboliczne zatrzymanie się i oddanie czci przed Pomnikiem Niepodległości Polski, nad którym szkoła sprawuje patronat i cerkwią św. Michała Archanioła. Niezwykły nastrój świąteczny panował już przed szkołą, orkiestra zagrała wiązankę pieśni patriotycznych.

 

W auli szkolnej dekoracja nawiązywała do dwóch wielkich uroczystości 100. lecia powołania szkoły i odzyskania prze Polskę niepodległości.

 

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odśpiewaniu hymnu państwowego miało miejsce powitanie gości, wśród których byli: ks. bp Tadeusz Pikus, wraz z ks. dziekanem Kazimierzem Siekierko, prefektami szkoły ks. Pawłem Solką, ks. Tomaszem Łapińskim, ks. Andrzejem Chibowskim, ks. arcybiskupem cerkwi Grzegorzem, dziekanem cerkwi Leocjuszem Tofilukiem wraz prefektem ks. Teodorem Weremiejukiem.

 

Wśród organu nadzorującego szkołę wraz ze starostą Sławomirem Jerzym Snarskim, jubileusz zaszczycili wicestarosta Piotr Bożko, Anatol Grzegorz Tymiński, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, radni powiatu, dyrektorzy bielskich szkół, przedstawiciele firm, sponsorzy, absolwenci, społeczność liceum, młodzież.

 

- Dziś wielkie święto Edukacji Narodowej w ramach, którego obchodzimy kilka jubileuszy. Obchodzimy jubileusz 100. lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, w ramach którego obchodzimy 100. lecie odzyskania Niepodległości Polski, jesteśmy w przededniu 40. Rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, obchodzimy również 25. lecie odrodzonych samorządów, w tym samorządu terytorialnego. Starosta scharakteryzował powyższe jubileusze.

 

- Wspominamy wszystkie pokolenia, które tęskniły za niepodległością, przelewały krew, zachowały tęsknotę do wolności człowieka, bo tylko człowiek wolny wewnętrznie ma możliwość realizowania wolności zewnętrznej. (…) Trzeba było utworzyć miejsce, gdzie jest możliwość poznawania i przekazywania wartości o człowieku i widzenia w drugim człowieku brata, przyjaciela, czego dzisiaj nieraz nam brakuje. Bo musimy widzieć w drugim człowieku wartościową osobę, która razem tworzy przyszłość, dobro. I wierzę, że tak było 100 lat temu w tej szkole i tak jest. Choć czasem błądzimy – mówił starosta Snarski.

 

-Szkoła wrosła w pejzaż miasta, stała się szkołą wielopokoleniową. Napawa nas to dumą, że nasi absolwenci są znani na świecie i wnoszą znaczący wkład także w rozwój naszego miasta, Cieszy nas fakt odrodzonego w szkole harcerstwa, które powstało w 1919 roku w tej szkole -. mówiła witając gości i przedstawiając znaczące akcenty z życia szkoły dyrektor Marzena Pogorzelska Ciołek. Dyrektor podziękowała staroście za znaczący wkład w rozwój szkoły, w tym za oczekiwaną i w niedługim czasie oddaną do użytku nową, nowoczesną halę sportową. Wraz z młodzieżą wręczyła pamiątkowy medal wraz bukietem kwiatów.

 

- Wierzę, że ta placówka daje młodzieży podstawy ewangelicznego wzrastania – mówił w nawiązaniu do patriotycznej postawy młodzieży przedstawiającej historię szkoły – arcybiskup Grzegorz. Przybliżył osobę Ignacego Padarewskiego, polityka, premiera, kompozytora, który dostrzegał drugiego człowieka, niczego nie chciał dla siebie.

 

Głos zabrali także m. min.: Dariusz Piontkowski, absolwent poseł na sejm, Anatol Wap, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, burmistrz Miasta Jarosław Borowski, emerytowany nauczyciel Tamara Sawicka, przedsiębiorca Władysław Żero, krewny ks. Bronisława Zaleskiego, założyciela szkoły, były dyrektor Bazyli Niedźwiecki i przedstawiciel Związku Powiatów, który przypomniał zaangażowanie i dokonania starosty Snarskiego n rzecz społeczności regionalnej.

 

W części artystycznej młodzież nawiązała do powołania szkoły, jej historii wzbogacając opowieść dziadków swoim wnukom pieśniami patriotycznymi. Akcent pokrzepienia ducha, radości wniósł polonez w wykonaniu młodzieży.

 

Przypomnijmy, 7 listopada 1918r. w Osmoli na plebani ks. proboszcza Stanisława Pietkiewicza odbyło się pierwsze zebranie komitetu szkolnego złożonego z 12 osób (m.in. dziekan i proboszcz brański ks. Feliks Zalewski, proboszcz łubiński ks. Wincenty Ryży, proboszcz boćkowski ks. Jan Warpechowski, dr Hryniewicki, działacz ludowy z Oleksina Teofil Demian, Artur Gartkiewicz z Andryjanek i inni), którego zadaniem było założenie gimnazjum w Bielsku Podlaskim. Pierwszym dyrektorem gimnazjum został ks. Bronisław Zaleski, który miał wyszukać i skompletować grono profesorskie Przewodniczącą komitetu została hrabina Wanda Jezierska z majątku Pobikry, skarbnikiem ks. Feliks Zalewski.

 

Jubileusz był okazją do podziękowania za pracę nauczycielom. Z tej okazji starosta przyznał kilkunastu pedagogom swoje nagrody. Nagrody dyrektora nauczycielom wręczyła Marzena Pogorzelska Ciołek, a Urszula Wanagos Siecińska, której córka Monika i wnuk Maciej byli także absolwentami tej szkoły już po raz kolejny wręczyła wybitnym uczniom swoje stypendia. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że jest dumna z ukończenia tej szkoły bo „tu zawsze była Polska” mimo panującego narzuconego systemu. Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, w szczególności sponsorom szkoły za okazaną pomoc.

 

W pamięci szkoły złotymi zgłoskami zapisało się wielu absolwentów, ponad 120 oddało życie walcząc na różnych frontach. Niezłomną postawą w historii szkoły zapisał się ks. infułat Eugeniusz Borowski, duchowy przywódca Zjazdów Szkoły oraz Janusz Domański, wielokrotny przewodniczący Zjazdów, tworzący historię szkoły poprzez różne publikacje, w tym pośmiertnie wydaną monografię szkoły „Wspomnieniem pisane”.

 

Wielu przy różnych okazjach odwiedzało szkołę. Starsze pokolenie pamięta wizytę absolwenta, matura 1939 r. Aleksandra Jankowskiego, Sybiraka, krasomówcę, ks. hm Kazimierza Kułakowskiego, hm Jana Sielickiego. Ostatnio szkołę odwiedzili z prelekcją Urszula Wanagos Siecińska z firmy „Suempol” i Piotr Łobodziński, mistrz świata w bieganiu po schodach.

 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem gościom drobnych upominków oraz jubileuszowym poczęstunkiem.

 

Tekst , foto Tadeusz Szereszewski